Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącą rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia

Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu, na których ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma opiekuna faktycznego dziecka lub osoby będącej rodzina zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wynosi 1200,00 zł miesięcznie .  Od dnia 1 stycznia 2016r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 1300,00 zł miesięcznie.  

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:    

rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym; 


Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub świadczenia przedemerytalnego
 • osoba sprawująca opiekę ma prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonywującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki więcej niż 5 dni w tygodniu
 • na osobę wymagającą opieki ustalone jest prawo do wcześniejszej emerytury
 • na osobę sprawującą opiekę ustalone jest prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej
 • członek rodziny sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Wymagane dokumenty - świadczenie pielęgnacyjne

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

      a) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby

        ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;

b) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;

c)      kopię skróconego aktu urodzenia dziecka;

d)  zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

e)   oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne, że jest osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie podejmującą lub rezygnującą z zatrudnienia ponieważ sprawuje osobistą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny;

f)   kopię dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki;

g)   dokument potwierdzający stan wolny osoby niepełnosprawnej;

h)  kopię orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności małżonka osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki;

i)   oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne nad osobą niepełnosprawną, że nie ma ustalonego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;

j)   dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg zatrudnienia (w celu ustalenia   okresu składkowego i nieskładkowego).

W przypadku ubiegania się o w/w świadczenie nie są wymagane zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.