Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - becikowe

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga, w wysokości 1000,00 zł, na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.

Jednorazowa zapomoga przysługuje:

matce lub ojcu dziecka;

opiekunowi prawnemu dziecka;

opiekunowi faktycznemu dziecka

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
 

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną w trakcie ciąży.
 

Aby uzyskać prawo do tego świadczenia należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży.

Do wniosku o jednorazowa zapomogę należy dołączyć odpowiednio:

-  Kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty),

- Kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał aktu urodzenia do wglądu),

-  Zaświadczenie innego organu gminy uprawnionego do wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, jeżeli rodzice dziecka lub jeden z rodziców posiadają stały meldunek w innej gminie niż zamieszkują,

- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że kobieta w czasie ciąży  pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (może być wystawione przez lekarza lub położną).

-    Dokumenty odnośnie dochodu rodziny ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wymagane są takie jak do zasiłku rodzinnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.