Zasiłek pielęgnacyjny

Przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. Przyznawany jest niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 – tego roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 – ego roku życia. Zasiłek przysługuje również osobie, która ukończyła 75 lat i nie ma prawa do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS lub KRUS.

Zasiłek nie przysługuje osobie przebywającej w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne utrzymanie.
 
Zasiłek przyznawany jest niezależnie od dochodu.


Wymagane dokumenty - zasiłek pielęgnacyjny

-  dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,

-  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie nie jest wymagane, jeśli osoba ukończyła 75 lat),

-  inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. W przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka.

W przypadku ubiegania się o w/w świadczenie nie są wymagane zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.