Informacje o programie Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów


 1. Główne złożenia programu

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

 1. Realizator programu

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy (w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych)

 1. Okres realizacji programu

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

 1. Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu
 2. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11
 3. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
 4. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.
 5. Koszty zakupów pokrywa Senior
 6. Seniorzy uprawnieni do programu

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

 1. Pomoc w ramach programu

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

 1. Koszty zakupów dla Seniora

Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.


W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej (np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy
w czasie trwania programu).

 1. Czy w przypadku zgłoszenia się Seniora bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, będzie mogła zostać przyznana usługa w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu.

Senior może również dzwonić bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej tel. 518 739 479

 1. Dostarczanie pomocy do domów osób starszych w gminie

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy w zakresie organizacji
i realizacji dostarczania artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych. Dostarczanie niezbędnych artykułów do domów seniorów może być realizowane przez poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

Realizatorem programu jest ośrodek pomocy społecznej

Celem programu jest podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwa osobom starszym .


K O M U N I K A T 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19 (tzw. koronawirus), w trosce o zdrowie osób korzystających ze wsparcia GOPS i zatrudnionych w nim pracowników informuję, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania ogranicza się dostęp do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 2.

 1. Przyjmowania interesantów w siedzibie Ośrodka tylko w sytuacjach pilnych – zagrażających życiu bądź zdrowiu, w pozostałych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem 518 739 479  lub e-mailowo – gops@puszcza-marianska.pl
 2. Wnioski o przyznanie pomocy, wnioski SR, SW KDR, FA mogą być składanew formie elektronicznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do skrzynki na korespondencję przy drzwiach wejściowych do siedziby Ośrodka.
 3. Wszelkie dokumenty należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub do skrzynki na korespondencję przy drzwiach wejściowych do siedziby Ośrodka.
 4. Od dnia 19.10.2020r nie będzie wypłat w kasie Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, wypłaty świadczeń będą realizowane przekazami za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Decyzje administracyjne dotyczące świadczeń będą wysyłane do klientów Ośrodka za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Wszelkie informacje dotyczące zaistniałych zmian można uzyskać pod numerami telefonu:

 

46 831 87 49,  46 831 87 22,  518 739 479

 

zapytania można również kierować na adres mailowy:

 

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

 

 

Ewa Śledź

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Puszczy Mariańskiej


W dniu 14 sierpnia 2020r. (piątek)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Puszczy Mariański  będzie nieczynny


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2020 z dnia 26.06.2020r.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Puszczy Mariańskiej


KOMUNIKATAKTUALIZACJA

Informujemy, że od dnia 22 kwietnia 2020 r.

Przyjmowanie interesantów będzie się odbywać w siedzibie Ośrodka

 • 1.Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 2 ,  telefonicznie u pracowników oraz w formie elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
 • 2.Wszelkie dokumenty i wnioski SR, SW KDR można również składać w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
 • 3.Decyzje administracyjne dotyczące świadczeń będą wysyłane do klientów Ośrodka Pocztą Polską .

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19 (tzw. koronawirus), w trosce o zdrowie osób korzystających ze wsparcia GOPS i zatrudnionych w nim pracowników informuję, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania każdy interesant udając się do Ośrodka Pomocy Społęcznej w celu załatwienia sparw powinień mieć maseczkę lub w inny sposób zasłnięty nos i usta, interesanci będą obsługiwani pojedynczo.

Ponadto informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa oczekując na spotkanie z urzędnikiem, należy zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących tj. odległośc 2 metrów.

Wszelkie informacje dotyczące zaistniałych zmian można uzyskać pod numerami teflonu zapytania można również kierować na adres mailowy:

46 831 87 49,46 831 87 22,518 739 479

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

Ewa Śledź

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Puszczy MariańskiejPILNEWAŻNY KOMUNIKAT

W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że wpłat odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr BS Skierniewice 21 9297 0005 0300 0781 2012 0043

Informację o wysokości odpłatności można uzyskać pod numerem telefonu 518 739 479

Ewa Śledź

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Puszczy Mariańskiej


WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że wpłat odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr BS Skierniewice 21 9297 0005 0300 0781 2012 0043

Informację o wysokości odpłatności można uzyskać pod numerem telefonu 518 739 479

Ewa Śledź

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Puszczy Mariańskiej


UWAGA


Rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.


W ostatnich dniach wprowadzone zostały zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.
Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
•    dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
•    wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
•    załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.
Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy Internetu.
Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.
Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
Źródło: strona mrpips


WAŻNY KOMUNIKAT


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej podaje poniżej link do strony na której można uzyskać informacje dotyczące korona wirusa oraz aplikacji dla osób powracających do Polski

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki


Koronawirus: informacje i zalecenia


Pomoc dla potrzebujących
Mieszkańcy Gminy Puszcza Mariańska
Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy takiej jak np. zrobienie zakupów

Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej
Pod numerem telefonu 518 739 479
Czynny w godzinach 7.30  do 19.00

Chcesz bezinteresownie pomagać osobom potrzebującym?
Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej lub zostaw nam kontakt do siebie!


Wsparcie Telefonicznej informacji Pacjenta świadczą:
- NFZ - infolinia: 800 190 590 (całodobowo)
- ZUS - infolinia: 22 560 16 00
- GK PGE - infolinia: 422 222 222 (w godz. 9.00-17.00)
- Bank Pekao BP - infolinia: 800 302 302, 81 535 60 60
- NASK- informacja o cyberprzestępczości
- PZU Zdrowie - infolinia: 22 505 11 88
- Poczta Polska - informacja o zmianach funkcjonowania
- ENERGA OBRÓT - infolinia:  58 767 43 50  (całodobowo) oraz telefon alarmowy 991
- Tauron – - infolinia: 703 200 200 (w godz. 9-17), informacja o kursowaniu pociągów międzynarodowych


K O M U N I K A T

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 od dnia 20.03.2020r. do odwołania pomoc w postaci specjalistycznego poradnictwa psychologicznego będzie udzielana w każdy piątek w godzinach od 14.00 do 18.00 w formie rozmowy telefonicznej pod numerem 518 739 479.

Ewa Śledź
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Puszczy Mariańskiej


KOMUNIKAT  AKTUALIZACJA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19 (tzw. koronawirus), w trosce o zdrowie osób korzystających ze wsparcia GOPS i zatrudnionych w nim pracowników informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się dostęp do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 2.

 • 1.Nie będzie przyjmowania interesantów w siedzibie Ośrodka
 • 2.W sytuacjach pilnych – zagrażających życiu bądź zdrowiu – prosimy kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo.
 • 3.Wnioski o przyznanie pomocy mogą być zgłaszane telefonicznie oraz w formie elektronicznej.
 • 4.Wszelkie dokumenty i wnioski SR, SW KDR należy składać w formie elektronicznej lub za pośrednictwem poczty.
 • 5.Informację dotyczącą wypłat w kasie ogłosimy w późniejszym terminie.
 • 6.Decyzje administracyjne dotyczące świadczeń będą wysyłane do klientów Ośrodka za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wszelkie informacje dotyczące zaistniałych zmian można uzyskać pod numerami telefonu:

46 831 87 49, 46 831 87 22, 518 739 479

zapytania można również kierować na adres mailowy:

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

Ewa Śledź
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Puszczy MariańskiejKoronawirus – jak sprawdzić, czy jestem zarażony?


Kto wrócił z Chin, Iranu, Japonii, Korei Południowej, Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu, Włoch a także z krajów zagrożonych występowaniem koronawirusa.

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem.

Należy telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w Żyrardowie, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur pod numerami telefonów: 665 006 722 i 667 973 707 lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

NFZ uruchomił infolinię pod którą można uzyskać potrzebne informacje o koronawirusie. To nr tel. 800 190 590

Sanepid nie udziela żadnych informacji jeśli chodzi o sytuację podejrzeń. Odsyła do rzecznika wojewody. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach nie wykonuje badań laboratoryjnych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.


I N F O R M A C J A

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. ogranicza się dostęp do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 2 .

 • 1.Przyjmowanie interesantów będzie się odbywaćw siedzibie Ośrodka - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem. 
 • 2.W sytuacjach pilnych – zagrażających życiu bądź zdrowiu - niezwłocznie po otrzymaniu informacji telefonicznej.
 • 3.Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane również telefonicznie u pracowników oraz w formie elektronicznej.
 • 4.Wszelkie dokumenty i wnioski SR, SW KDR można również składać w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 14.00.
 • 5.Wypłaty w kasie będą realizowane zgodnie z harmonogramem wypłat.
 • 6.Do kasy Urzędu Gminu w Puszczy Mariańskiej przed realizacją wypłaty będzie wpuszczana ograniczona liczba osób.
 • 7.Decyzje administracyjne dotyczące świadczeń będą wysyłane do klientów Ośrodka Pocztą Polską .

Wszelkie informacje dotyczące zaistniałych zmian można uzyskać pod numerami teflonu zapytania można również kierować na adres mailowy:

46 831 87 49, 46 831 87 22, 518 739 479

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

UWAGA - Ważna informacja!

Mając na względzie i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Puszcza Mariańska informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane telefonicznie oraz w formie elektronicznej.

Jednocześnie prosimy w miarę możliwości o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Ośrodka

Szanowni Państwo,
W obliczu ryzyka epidemii proszę o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej .
W miarę możliwości pilne sprawy wymagające kontaktu z pracownikami OPS proszę zgłaszać telefonicznie bądź mailowo.
Tel. 46 831 87 49,  518 739 479

e-mail:gops@puszcza-marianska.pl

Ewa Śledź
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Puszczy Mariańskiej


Informacja dotycząca koronawirusa


Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.
Jak zapobiegać zakażeniu?

•    często myj ręce, używając mydła i wody
•    kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos
•    zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają
•    jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Pamiętaj!!!

w przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz.
Nie zbliżaj się do osób chorych.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej


 OGŁOSZENIE

Rusza atrakcyjny program zajęć i spotkań dla dzieci i rodziców

Zajęcia artystyczne, dwudniowa wycieczka, spotkanie integracyjne oraz warsztaty dla rodziców. To czeka na uczestników projektu Wspieramy Mądre Wychowanie. Projekt realizuje Kuźnia Inicjatyw “Wiskitki.org” we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z Puszczy Mariańskiej, Radziejowic i Wiskitek. Dofinansowanie pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zgłoszenia można składać w Ośrodkach Pomocy Społecznej właściwych do miejsca zamieszkania do 23 sierpnia.

Uczestnikami projektu mogą być rodziny z powiatu żyrardowskiego. Planujemy udział maksymalnie 16 rodzin. Projekt rozpocznie się dwudniowym wyjazdem integracyjnym pod koniec wakacji. Potem dla uczestników zorganizowane zostaną trzy spotkania warsztatowe. Dzieci wezmą udział w warsztatach artystycznych, rodzice będą mieli okazję porozmawiać o ważnych sprawach związanych z wychowaniem dzieci. W projekcie zaplanowano również możliwość indywidualnych spotkań ze specjalistami jak psycholog, seksuolog, pedagog. Całość programu zakończy spotkanie integracyjne.

Dzięki udziałowi w projekcie:

 • rodzice będą mogli rozwinąć swoje umiejętności wychowawcze,
 • rodziny spędzą wspólnie czas ze sobą innymi rodzinami,
 • rodzice skonsultują ważne kwestie wychowawcze ze specjalistami,
 • dzieci wezmą udział w ciekawych zajęciach artystycznych.

Serdecznie zapraszamy. Rodziców zainteresowanych projektem prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie do ośrodka pomocy społecznej.KOMUNIKAT

Jeden wniosek na wszystkie dzieci.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.)

Terminy wypłat przyznanego świadczenia

• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

 •  Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Zostań przyjacielem osób starszych!

Kuźnia Inicjatyw “Wiskitki.org” oraz Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych prowadzą nabór do projektu, którego celem jest zachęcenie samotnych osób starszych do wyjścia z domu i korzystania z aktywnych form spędzenia wolnego czasu. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście zadań dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

•    Zapraszamy osoby w wieku 55+, które mogą przeznaczyć jedną godzinę w tygodniu na odwiedziny osób starszych i samotnych. - zachęca Jakub Kamiński z Kuźni Inicjatyw “Wiskitki.org”. - Niestety bardzo często emerytura oznacza zamknięcie się w czterech ścianach i spędzanie czasu głównie przed telewizorem - dodaje - Taka sytuacja powoduje wykluczenie osoby starszej ze społeczeństwa, przyspieszenie procesów starzenia się, bardzo często depresję. Chcemy temu przeciwdziałać.

Poprzez wspólne spotkania, spacery i przyjacielskie rozmowy wolontariusze - przyjaciele osób starszych - będą zachęcać osoby samotne do większej aktywności w kontaktach z innymi.
•    Dla wolontariuszy zaplanowaliśmy szerokie wsparcie - mówi Katarzyna Niewczas, Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych - Wezmą oni udział w dwóch wyjazdach integracyjnych, co miesiąc spotkają się z koordynatorem na uroczystej kolacji. Przewidziane są też wyjścia do kina, czy teatru. Cały czas będziemy ich wspierać w kontakcie z osobami samotnymi.


Osoby zainteresowane wolontariatem mogą zgłosić się poprzez formularz na stronie www.siecinicjatywsenioralnych.pl Potem spotkają się z organizatorami i uzyskają wszystkie informacje. Dopiero po tym spotkaniu będą mogli podjąć ostateczną decyzję. Projekt realizowany jest na terenie gmin: Jaktorów, Pniewy, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Teresin, Wiskitki. Partnerami projektu są ośrodki pomocy społecznej z tych gmin. Zadanie jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Będzie realizowane do końca roku.

INFORMACJA

Od 01.01.2019 r. Karta Dużej Rodziny także dla rodziców dorosłych dzieci

Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Nie będzie miał znaczenia ich wiek w chwili składania wniosku.
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
To zniżki na przykład na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji i obniża koszty codziennego życia.
Mieszkańcy Gminy Puszcza Mariańska mogą składać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej Pl. T. Kościuszki 2 pok. Nr 6  lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).


INFORMACJA  DOTYCZĄCA  KARTY  DUŻEJ  RODZINY

Ferie tańsze z Kartą Dużej Rodziny  10-01-2018


Nachodzące ferie zimowe to czas odpoczynku głównie dla dzieci, ale także ich rodziców.  Wiąże się to z różnymi wydatkami, które można znacząco obniżyć, korzystając z Karty Dużej Rodziny.
 
W programie Karta Dużej Rodziny (KDR) uczestniczy wiele instytucji kulturalnych, ośrodków sportowych i turystycznych oraz centrum rozrywki. Rodziny wielodzietne mogą korzystać z tańszych biletów wstępu m.in. do: teatrów, muzeów i parków krajobrazowych, a także z tańszych karnetów na basen i siłownię.
 
Partnerzy przystępują do programu dobrowolnie, a wielkość zniżek udzielana jest indywidualnie. Partnerzy posiadają w swojej ofercie wydarzenia dedykowane zarówno dzieciom, jaki nastolatkom. Dzięki temu młodzi członkowie rodzin wielodzietnych mają np. ułatwiony dostęp do dóbr kultury. Do dyspozycji młodzieży są m.in.: muzea, kina i teatry.
 
Mniej za paliwo
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny podczas podróży samochodem mogą skorzystać z ulg na stacjach paliw. takich jak Orlen (rabat 5 gr przy zakupie 1 litra zwykłego paliwa, rabat 10 gr przy zakupie 1 litra paliwa VERVA, rabat 20% na zakupy produktów gastronomicznych z oferty Stop Cafe/Stop Cafe Bistro, rabat 20% na zakupy w myjni – rabaty nie łączą się z ofertami promocyjnymi) czy Lotos (rabat 5 gr na 1 litr paliwa LOTOS ON, LOTOS LPG, BENZYNA LOTOS; rabat 10 gr na 1 litr paliwa LOTOS DYNAMIC i LOTOS DYNAMIC DIESEL; rabat 20% na wszystkie produkty gastronomiczne w ofercie Cafe Punkt Lotos oraz 20% na myjnie samochodowe – rabaty nie łączą się z ofertami promocyjnymi).
 
Ulgi handlowe u przewoźników
 
Ulgi handlowe w przejazdach środkami publicznego transportu oferują przewoźnicy, tacy jak: Koleje Wielkopolskie (zakup Karty Wielkopolskiej o 20 złotych taniej) oraz Polbus PKS sp. z o. (5 % ulgi przy zakupie biletu miesięcznego w ramach komunikacji podmiejskiej, realizowanej przez POLBUS PKS sp. z o.o. oraz 10 % zniżki przy zakupie biletów jednorazowych na połączeniach przyspieszonych i pośpiesznych realizowanych przez Polbus PKS sp. z o.o.).
 
Tańsze zakupy w supermarketach
 
Przed podróżą bądź w jej trakcie posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać ze zniżek oferowanych przez branżę żywnościową. W programie KDR uczestniczą m.in.:
•    Carrefour oferujący zniżkę do 10% za całość zakupów we wszystkie dni tygodnia w postaci e-kuponu na okaziciela
•    Piotr i Paweł przyznający 5% rabatu przy jednorazowym zakupie (1 paragon) bez kwoty minimalnej we wszystkich supermarketach "Piotr i Paweł" na terenie całego kraju oraz w sklepie internetowym www.e-piotripawel.pl
•    Lidl proponujący stały rabat 10% rabatu na warzywa, owoce, pieczywo („chrupiące z pieca”), chemię gospodarczą marki W5 oraz żywność w słoiczkach dla dzieci marki Baby Food przez cały czas obowiązywania oferty, czyli do 31.07.2018 roku, 10-procentowy rabat na następujące grupy produktów, zmienne co dwa miesiące w następującej kolejności: grudzień 2017-styczeń 2018 – marka Solevita (soki), marka Cien (kosmetyki), luty-marzec 2018 – marka Kuchnia Lidla (przyprawy, kasze, mąki), marka Saguaro (wody), kwiecień-maj 2018 – marka Crownfield (płatki śniadaniowe), Makarony, czerwiec-lipiec 2018 – marka Cien (kosmetyki), marka Solevita (soki).
 
Przystępna cenowo gastronomia
 
Podczas podróży można skorzystać również z oferty Pizzerii Dominium, która udziela zniżki na zestaw: dwie pizze extra grande do 3 składników + 2 pepsi (lub 1 litr lemoniady lub wody przy zamówieniach na miejscu) za 49,50 złotych.
 
Obiekty wypoczynkowe
 
Na miejsce odpoczynku można wybrać góry, Bałtyk, jak i Mazury. Zniżki w obiektach wypoczynkowych w ramach Karty Dużej Rodziny oferują aż 394 podmioty w całej Polsce. Wśród nich możemy znaleźć: Centralne Ośrodki Sportu, hotele, schroniska młodzieżowe, obiekty agroturystyczne (np. Pensjonat Orlik w Bukowinie Tatrzańskiej), jak i pokoje gościnne (GOŚCIWITA we Władysławie) oraz obiekty grupy Orbis, rozmieszczone w całej Polsce.
 
Taniej na lotniskach
 
Karta Dużej Rodziny przydaje się również przy wyjazdach zagranicznych. Korzystając z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, mamy zapewnioną zniżkę na parking.
 
Atrakcyjne wycieczki w równie atrakcyjnej cenie
 
Ciekawym sposobem spędzenia ferii zimowych są jedno- i kilkudniowe wyjazdy zorganizowane. Na jednodniowy „wypad” można wybrać się do Kompleksu Gastronomiczno-Rekreacyjnego Nowa Holandia REA GROUP w Elblągu, który oferuje 10% zniżki od każdego biletu (w tym od biletów rodzinnych w Rodzinnym Parku Rozrywki) bądź do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, który oferuje rabat na wejście do kompleksu Park Rozrywki-Zaginiony Świat (bilet ulgowy w wysokości 5 złotych, bilet normalny za 6 złotych) oraz rabat na wejście do ZOO (bilet ulgowy: 7 zł, bilet normalny: 10 złotych).
 
Parki Narodowe całkowicie za darmo
 
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny gwarantuje bezpłatny wstęp do Parków Narodowych, które w ramach oferty handlowej często zapewniają dodatkowe zniżki na swoje obiekty.
 
Zniżki na obozy i kursy językowe
 
W przypadku wyjazdów zorganizowanych Partnerzy Karty Dużej Rodziny oferują zniżki na obozy, kolonie oraz kursy językowe za granicą. Podmiotem oferującym zniżki z kategorii biura podróży jest np. HOLIDAYS Wiesław Niechwiedowicz.   
 
Dzięki szerokiemu zakresowi zniżek, oferowanych przez Partnerów Karty Dużej Rodziny, rodziny wielodzietne – spędzając wspólnie czas – mogą sporo zaoszczędzić.
 
Kilka słów o Karcie Dużej Rodziny
 
KDR to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.Do programu może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali, lokalni przedsiębiorcy.
 
Dzięki uchwalonemu w lipcu 2017 roku przez parlament pakietowi zmian dla rodzin Karta Dużej Rodziny stanie się bardziej atrakcyjna. Będzie dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Chodzi o wprowadzenie dokumentu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na smartfonie.
 
W myśl nowych przepisów uprawnienie do Karty Dużej Rodziny zyskają wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Nowe rozwiązanie zacznie obowiązywać początku 2019 roku.
( źródło: strona mrpips)W dniu 13 listopada 2017r. (poniedziałek)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej będzie nieczynny.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 16.10.2017r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej


PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
-ŚWIADCZENIA RODZINNE
-ŚWIADCZENIE  WYCHOWAWCZE (500+)

PONIEDZIAŁEK W GODZ. 8.00-15.30
WTOREK W GODZ.  8.00-15.30
ŚRODA W GODZ.8.30- 16.30
CZWARTEK W GODZ. 8.00-15.30
PIĄTEK – DZIEŃ WEWNĘTRZNY BEZ PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
wzory druków dostępne na stronie : www.mpips.gov.pl  ( zakładka -  wsparcie dla rodzin z dziećmi)


Komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych - zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

W związku z  uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw:
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 
W nowych rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw, które zaczną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r., zostanie określony – tak jak dotychczas - sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem - podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wniosku o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz załączników.
 
W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zostały zamieszczone przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r., znanym już stanem prawnym określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania przez organy właściwe realizujące ww. świadczenia (w oparciu o zakres danych zawartych w ww. przykładowych i zalecanych do wykorzystania wnioskach i załącznikach, opracowane będą również funkcjonalności systemów dziedzinowych wykorzystywanych przez organy właściwe od dnia 1 sierpnia 2017 r.).
 

Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, który od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, który będzie obowiązywał również od dnia   1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosków na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zarówno wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.
 
Ww. ustawa z dnia 7 lipca 2017 r.o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, została przyjęta przez Senat bez poprawek i obecnie oczekuje na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (link do ustawy:http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1625_u/$... )
 
Niezwłocznie po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP, ww. wzory wniosków i załączników zostaną opublikowane także w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
/źródło: strona  MRPIPS/

Informacja o nowym okresie zasiłkowym

Zgodnie z art. 21 ust. 3-5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195):

  • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres tj. 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017 roku nastąpi do dnia 31 października 2017 roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres tj. 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 roku nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.

Gminy program wspierania rodziny dla gminy Puszcza Mariańska na lata 2017-2019

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Celem konsultacji społecznych jest rozwijanie dialogu z mieszkańcami gminy Puszcza Mariańska poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w ważnych dla gminy Puszcza Mariańska sprawach, w tym poprzez informowanie zainteresowanych mieszkańców o planowanych działaniach na rzecz mieszkańców gminy i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych działań.

Projekt Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie Puszcza Mariańska na lata 2017 – 2019

Plan zamówień publiczny na rok 2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na obiady 2017 r.

Ogłoszenia o wynikach przetargu  na usługi opiekuńcze 2017 r.

Informacja o otwarciu ofert przetargu na usługi opiekuńcze w 2017 roku.

Zapytanie ofertowe na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2017 roku.

Ogłoszenie o przetargu na usługi opiekuńcze oraz SIWZ na usługi opiekuńcze.

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w GOPS.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W NABORZE

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej.

KONKURS PLASTYCZNY:

„RODZINA TAK, ALKOHOL NIE”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 • Technika prac dowolna
 • Format min. A3 lub forma przestrzenna
 • Prace oceniane będą w trzech kategoriach (Szkoła Podstawowa klasa I-III ; Szkoła Podstawowa klasa IV-VI ; Gimnazjum)
 • Prace plastyczne należy dostarczyćdo siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej w terminie do 09 maja 2016r.
 • Prosimy nie podpisywać prac. Każda praca otrzyma indywidualny numer, który zostanie nadany w chwili oddania pracy w siedzibie GOPS.
 • Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 15.05.2016r.podczas ŚWIĘTA RODZINY na placu przed Kościołem w Puszczy Mariańskiej
 • Dla Laureatów Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe
 • Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej:
 • www.gopspuszczamarianska.pl , profilu fb Parafii Puszcza Mariańska oraz w siedzibie GOPS

OrganizatoramiKonkursu Plastycznego „RODZINA TAK,ALKOHOL NIE ” są:

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

•Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczy Mariańskiej*

•Parafia Puszcza MariańskaINFORMACJA


Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Puszcza Mariańska Nr 7/2016z dnia01 marca 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej będzie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195).

Od 1 kwietnia 2016 roku będzie można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (Program „Rodzina 500 plus” )w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, Plac Tadeusza Kościuszki 2 w godzinach :


poniedziałek 800 -1530

wtorek 800- 1530

środa 800 – 1630

czwartek 800 - 1530

piątek 800 - 1430


oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej , przez Internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Dostęp do szczegółowychinformacji dotyczących Programu „Rodzina 500 plus” na stronie internetowej GOPS www.gopspuszczamarianska.pl w zakładce- 500+.


    Puszcza Mariańska 2015.12.16 

 

                                                 I  N F O R M A C J A 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że od stycznia 2016 roku  w ramach bezpłatnej porady prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 2015 poz. 1255 ) w siedzibie tutejszego Ośrodka pod adresem Puszcza Mariańska Pl. T. Kościuszki 2,  będzie udzielana pomoc prawna 

2 razy  w tygodniu:

 - w poniedziałki w godzinach  1000 – 1400

-  w środy w godzinach  1200 - 1600

Zapisy  osobiście w siedzibie GOPS oraz  telefonicznie pod numerem telefonu 46 831 87 49

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje WYŁĄCZNIE osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2) ) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863).

lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),

lub

5) która nie ukończyła 26 lat,

lub

6) która ukończyła 65 lat,

lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

W pozostałych przypadkach osoba zainteresowana będzie informowana o odmowie udzielenia bezpłatnej porady prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 2015 poz. 1255 ).

więcej...

Puszcza Mariańska 2015.12.08

                          INFORMACJA

W dniu  24 grudnia 2015r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest nieczynny zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej Nr 3/2015 .


Puszcza Mariańska dnia 14.09.2015 r.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że z   dniem 1 października 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia kryterium dochodowe dla:

- osoby samotnie gospodarującej będzie wynosić 634 zł,

- dla osoby w rodzinie – 514 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości 604 zł.

Zmieniła się także kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego na 288 zł.


 Puszcza Mariańska, dnia 03.08.2015r.

 

INFORMACJA

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Puszczy Mariańskiej informuj, że zgodnie z Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 31.07.2015r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

w dniu 17 sierpnia 2015r. będzie nieczynny.


15.07.2015 r.

 Dary żywnościowe dla potrzebujących

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego       Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  (FEAD) Podprogram 2015.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny najbardziej potrzebujące, spełniające kryterium określone w  art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy :

 • 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 684 zł dla osoby w rodzinie.

Uwaga!

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej skierowania do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy, F. de Gierarda 5, 96-300  Żyrardów wydawać będzie od dnia 15 lipca 2015 roku. 

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej, a spełniają w/w kryterium dochodowe powinny zgłosić się do pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny z m-ca poprzedzającego ubieganie się o skierowanie.

Dystrybucja żywności zgodnie z wytycznymi FEAD Podprogramu PO PŻ 2015 będzie w okresie od 15.07.2015r do 29.02.2016r.

Dystrybucję żywności na terenie Gminy Puszcza Mariańska  prowadzić będzie:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, Pl. T. Kościuszki 2

Informacje na temat terminów wydawania żywności można uzyskać pod numerem telefonu:

46 831 87 49

Informacje na temat wytycznych programu PO PŻ można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-e...


20.02.2015

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że od 23 lutego do 27 lutego 2015r. będzie przeprowadzona kampania społeczna pod nazwą „Niebieski tydzień”. Kampania poświęcona jest pomocy ofiarom przestępstw. Podstawowym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, podniesienie świadomości obywateli w zakresie praw i obowiązków osób pokrzywdzonych przestępstwem, pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Więcej informacji w załączniku.

Niebieski Tydzień


19.02.2015

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej w ramach umowy. 

Poniżej w załącznikach więcej informacji o ofercie.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy


22.12.2014

    Poniżej w załącznikach informacje o rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych na usługi i obiady.

Zawiadomienie o wyborze oferty - usługi opiekuńcze 2015

Zawiadomienie o wyborze oferty - obiady 2015


05.11.2014

    Poniżej w zalącznikach znaleźć można informacje oraz formularze w zwiazku z planowanym seminarium w formie warsztatów „Pierwsza gwiazdka” dla 6 uczestników Projektu pod nazwą ”Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska – SZANSA NA PRACĘ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wzór formularza oferty

Zalącznik nr 1 - program seminarium

Zalącznik nr 2 - harmonogram seminarium

Zapytanie ofertowe - seminarium Pierwsza Gwiazdka


01.09.2014

    GOPS Puszcza Mariańska ogłasza konkurs w związku z rekrutacją na stanowisko Pracownik Socjalny, szczegóły w załączniku poniżej.

Załącznik


20.05.2014

    W związku z dokonaniem wyboru ofert konsultanta zawodowego oraz psychologa zamieszczamy wyniki konkursu do pobrania niżej w formacie .doc.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - konsultant

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.