Znak sprawy: GOPS.231.2.2015                                                                            Puszcza Mariańska 2015.12.08

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn zm.) zwanej dalej ustawą zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania na wykonywanie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  usług  opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego” .

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

Spółdzielnia Socjalna „WSPÓLNIE”,

96-330 Puszcza Mariańska,

ul. Króla Jana III Sobieskiego 1

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 1 – nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

2. Do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożył 1 Wykonawca.

 

3. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty :

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty

liczba punktów w kryterium cena 50 %

Liczba punktów w kryterium doświadczenie pracowników Wykonawcy

Łączna liczba punktów

1.

Spółdzielnia Socjalna „WSPÓLNIE”,

96-330 Puszcza Mariańska,

ul. Króla Jana III Sobieskiego 1

 

150 450,00 zł

 

50,00 pkt


 

50,00 pkt

 

100 pkt
4. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Wymagane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełnił jeden Wykonawca.

5. Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.

6. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie


Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej 

 Ewa Śledź

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.