Puszcza Mariańska, dnia 2014-04-23

Zaproszenie do złożenia oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje o możliwości zatrudnienia konsultanta ds. poradnictwa zawodowego celem poprowadzenia w siedzibie GOPS w Puszczy Mariańskiej zajęć indywidualnych i grupowych w łącznej ilości 30 godzin zegarowych z grupą 6-osobową Uczestników Projektu POKL 7.1.1 „Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska – SZANSA NA PRACĘ” w wieku aktywności zawodowej 15 - 64 lat w terminie od 23 maja 2014 roku do 31 października 2014 roku. Uczestnikami Projektu są osoby bezrobotne, niepracujące, nieaktywne zawodowo w tym niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Oferta zatrudnienia kierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe uzupełnione szkoleniami lub kursami z zakresu umiejętności trenerskich, licencje zawodową doradcy zawodowego oraz doświadczenie, pozwalające na pracę z w/w kategorią osób.

Celem zatrudnienia konsultanta ds. poradnictwa zawodowego a jednocześnie przedmiotem zawartej z taką osobą umowy będzie w ramach zajęć indywidualnych i grupowych przygotowanie grupy 6-osobowej do efektywnego poruszania się na rynku pracy po rozpoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (analiza rynku pracy, elementy prawa pracy, ćwiczenia dot. rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzanie bilansu samooceny w zakresie predyspozycji wartości, umiejętności i wiedzy oraz zainteresowań, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pisanie dokumentów aplikacyjnych, komunikacja werbalna i niewerbalna, podstawy obsługi komputera, praca zespołowa itp.) z grupą 6 osobową.

Umowa zlecenie zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Planowana praca w siedzibie GOPS w dniachod poniedziałku do piątkuw wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dziennie: łącznie 30 godzin zegarowych w okresie od 23 maja 2014 roku do 31 października 2014 roku.

Składanie ofert:

Ofertę (zał. Nr 1) należy złożyć w formie pisemnej:

  • osobiście w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej Plac Tadeusza Kościuszki 2
  • przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 96-330 Puszcza Mariańska, Pl. Tadeusza Kościuszki 2 (W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego a nie data stempla pocztowego).

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16.05.2014 roku.

Do oferty (zał. Nr 1) muszą być dołączone następujące dokumenty:

  1. wypełniony kwestionariusz osobowy (zał. Nr 2);
  2. oświadczenie personelu projektu (zał. Nr 3);
  3. inne dokumenty (np. kopie dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe).

Wyniki rozstrzygnięcia zostaną umieszczone na stronie internetowej http/www.gopspuszczamarianska.pl do dnia 20 maja 2014r.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.


Załączniki:
 

Oferta (zał. Nr 1)

Kwestionariusz osobowy (zał. Nr 2)

Oświadczenie personelu projektu (zał. Nr 3)


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.