Ogłoszenie o naborze na stanowisko -  Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Asystenta Rodziny

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

a) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 575) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; -Zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608)

d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

e) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych;

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego;

b) wysoka kultura osobista;

c) równowaga emocjonalna;

d) zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;

e) mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;

f) odporność na stres;

g) asertywność.

h) umiejętność pracy w zespole,

i) uczciwość, systematyczność, dokładność, samodzielność, odpowiedzialność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

ł) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

m) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

n) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

o) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

p) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym (grupą roboczą) funkcjonującym na terenie gminy Puszcza Mariańska oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) list motywacyjny;

b) curriculum vitae;

c) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

e) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;

i) oświadczenie, że kandydat nie był i niej jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;

j) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz.922.);

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, zaś kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Warunki pracy:

1) określenie stanowiska – asystent rodziny

2) forma zatrudnienia: -umowa o pracę na czas określony odpowiadająca wymiarowi pracy - 1 etat

3) prowadzenie karty czasu pracy

4) przewidywany okres zatrudnienia – od dnia 01.07.2017 r. umowy do 31.12.2017 r. (z możliwością kontynuowania umowy ).

Informacje dodatkowe:

1) Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy (wykonywanie pracy w godzinach wynikających z występujących potrzeb).

2) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Informacje na temat naboru na w/w stanowisko można uzyskać pod nr tel. 46 831 87 49

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej pokój nr 1 lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej w Puszczy Mariańskiej,Pl. T. Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańskaw terminie do dnia 16.06.2017 r. do godz. 15 (liczy się data wpływu)

Z DOPISKIEM : „dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej”

Aplikacje , które wpłyną do po wyżej określonym terminie do GminnegoOśrodkaPomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej nie będą rozpatrywane.

Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do GminnegoOśrodkaPomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej a nie data nadania.

Oferty odrzucone można odbierać w siedzibie Ośrodka, przez okres 3 miesięcy.

Po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.gopspuszczamarianska.pl, oraz na tablicy ogłoszeń GminnegoOśrodkaPomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.