Znak: GOPS.271.2.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Puszcza Mariańska: Na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2016 roku dla dzieci w Przedszkolu Publicznym w Bartnikach, Przedszkolu Publicznym w Puszczy Mariańskiej, Punktu Przedszkolnego w Korabiewicach, Oddziału Przedszkolnego w Michałowie, Oddziału Przedszkolnego w Walerianach oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska

 

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, do kontaktów: Ewa Śledź, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 , 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-87-49,    ogólny adres internetowy: www.gopspuszczamarianska.pl

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt I. 1).

4) Adres, pod który należy przesyłać oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska,

5) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Posiłki szkolne

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2016 roku dla dzieci w Przedszkolu Publicznym w Bartnikach, Przedszkolu Publicznym w Puszczy Mariańskiej, Punktu Przedszkolnego w Korabiewicach, Oddziału Przedszkolnego w Michałowie, Oddziału Przedszkolnego w Walerianach oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska”

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługa; Główne miejsce świadczenia usług: gmina Puszcza Mariańska

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2015 roku  gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska.

1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 55.32.00.00-9 usługi podawania posiłków

                                                                     55.32.10.00-6 usługi przygotowywania posiłków

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1.Całkowita wielkość lub zakres: zamówienie przewiduje zakup około 14 000 posiłków jednodaniowych w okresie obowiązywania umowy.

2.2 . Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające maksymalnie do 1000 posiłków

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 02.01.2016; data zakończenia: 31.12.2016

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy.

Oznacza to , że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zmówienia

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3)       dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5)       nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn określonych w art.24 ust.1 pkt2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą \spełnia - nie spełnia\, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa ofertę na druku stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji i dołącza do niej  następujące dokumenty:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, ( dla osób fizycznych – załącznik  nr 2 do SIWZ 

2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,   że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3.  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ,

5. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ,że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – Wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

6. oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień  publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ

7. aktualną decyzję właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania i wydawania  posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia;

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie dysponował  zasobami niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  a  w szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie   tych   podmiotów do  oddania   mu   do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8. informację o ilości posiłków wykonanych lub wykonywanych głównie w ramach zamówienia publicznego, „wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w okresie od 2012 ; 2013 i 2014 z podaniem ich wartości dat wykonania i odbiorców,  przy czym wymagane jest aby ilość ta była nie mniejsza niż 10.000 posiłków dla każdego roku. Informację należy sporządzić według wzoru tj. wykazu wykonywanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu , dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane- załącznik Nr 6 do SIWZ.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1:

1) pkt 1.; .2; i 3  -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1)   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2.Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%

       doświadczenie pracowników Wykonawcy – 50%

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3. Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Siedziba zmawiającego, strona internetowa: www.gopspuszczamarianska.pl

3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26-11-2015r.  godzina 0900. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Puszczy Mariańskiej  ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 pok. Nr 3

3.3) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.4) Termin związania ofertą: 30 dni

3.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 26-11-2015r., godzina 0950 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej  ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 pok. Nr 5

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

V.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2015.11.18


Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej    

Ewa Śledź

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.