Znak: GOPS.231.2.2015


OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU  - USŁUGI

Puszcza Mariańska: na wykonywanie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  usług  opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, do kontaktów: Ewa Śledź, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 , 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-87-49,    ogólny adres internetowy: www.puszcza-marianska.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wykonywanie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  usług  opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego” .

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonywanie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  usług  opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi rozdz. I  SIWZ .

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 85312000-9 – usługi opieki społecznej nie obejmujące miejsc noclegowych.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 01.01.2016r.; data zakończenia: 31.12.2016r.

Całkowita wielkość lub zakres: wykonywanie usług opiekuńczych w rozmiarze łącznie maksymalnie 11 300 godzin w okresie trwania umowy, w tym:

-usługi zwykłe z zadań własnych gminy – max 9 000 godzin,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań własnych gminy – max  2300 godzin.

- Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające maksymalnie do 1000 godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM - NIE

III.2) ZALICZKI - NIE

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku zawarty jest w SIWZ

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku zawarty jest w SIWZ

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku zawarty jest w SIWZ

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku zawarty jest w SIWZ

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku zawarty jest w SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składając ofertę ( na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji ) dołącza do niej  następujące dokumenty:

1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  – załącznik nr 2 do SIWZ,

1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji  i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.3.  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące   przed upływem terminu składania ofert,

1.4.  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega   z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

1.5. wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z dany mina temat ich kwalifikacji, załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający uzna że warunek ten spełnia Wykonawca , który dysponuje co najmniej 5 pracownikami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych z zadań własnych gmin oraz posiadającymi co najmniej roczny staż pracy przy wykonywaniu usług  opiekuńczych.

Za pracowników posiadających wymagane kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy zamawiający uważać będzie tych,  którzy posiadają co najmniej przeszkolenie w zakresie wykonywania usług opiekuńczych będących przedmiotem  niniejszego zamówienia publicznego.

1.6. oświadczenie  o  braku  przynależności  do  grupy kapitałowej lub o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy, składane  w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie dysponował  zasobami niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  a  w szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie   tych   podmiotów do  oddania   mu   do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli  Wykonawca , wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art.22 ust.1 ustawy) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział  w realizacji części  zamówienia  Zamawiający żąda  od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów  dokumentów wymienionych w pkt VI.2. 2.1-2.5 SIWZ

1.7 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt VI.2 ,pkt 2.2 ; 2.3; 2.4 SIWZ -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert.

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem terminów, o których mowa odpowiednio w ust.3 powyżej.

 Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.4.2.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.2.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy zał. nr 1 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%.;

           Doświadczenie pracowników Wykonawcy – 50%

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:

- zmiana sposobu spełnienia świadczenia;

- zmiana zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie i niniejszej umowy;

- zmiany osobowe i dane teleadresowe.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopspuszczamarianska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska.

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2015r.  do  godziny 900 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej  ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2, pokój Nr 3.

IV.4.3) Termin związania ofertą: 30 dni

IV.4.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 26.11.2015r, godzina 09 30 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej  ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 pokój Nr 5

IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 18.11.2015r


Kierownik Gminnego Ośrodka            

 Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej        

         Ewa Śledź                       

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.