Znak sprawy: GOPS.231.1.2015

Puszcza Mariańska 2015.12.08

ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.) zwanej dalej ustawą zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2016 roku dla dzieci w Przedszkolu Publicznym w Bartnikach, Przedszkolu Publicznym w Puszczy Mariańskiej, Punktu Przedszkolnego w Korabiewicach, Oddziału Przedszkolnego w Michałowie, Oddziału Przedszkolnego w Walerianach oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska

1.Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skierniewicach,

96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 1 – nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

2. Do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyło 1 Wykonawca.

3. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty :


Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty

liczba punktów w kryterium cena 50 %

Liczba punktów w kryterium doświadczenie pracowników Wykonawcy

Łączna liczba punktów

1

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3

63 000,00 zł

 

 

50 pkt

 

     50,00 pkt

 

   100 pkt


4. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Wymagane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełniło 2 Wykonawców.

5. Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty

6. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

Zgodnie z z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp y umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Puszczy Mariańskiej

Ewa Śledź

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.