DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej .

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.08.14.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nie zapewniono alternatywny w postaci tekstu dla treści nietekstowych na stronie internetowej,
 • Na stronie niewłaściwie zostały przedstawione informację oraz ich relacje,
 • Kontrast pomiędzy tekstem, a tłem nie jest w stosunku 4,5:1,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy ułatwiające nawigację pomiędzy powtarzającymi się elementami,
 • Brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Nie wdrożono mechanizmów pozwalających na uniknięcie przypadkowej aktywacji elementów,
 • Brak widocznej etykiety w nazwie,
 • Język strony internetowej jest niezgodny z językiem treści strony,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Śledź, e.sledz@puszczamarianska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 841 87 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba główna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przy Placu Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska
 2. Budynek parterowy, znajdujący się na skrzyżowaniu ulic Stanisława Papczyńskiego i Placu Tadeusza Kościuszki. Do siedziby GOPS jest jedno wejście od ulicy Plac Tadeusza Kościuszki,
 3. W budynku nie ma windy, pochylni,
 4. W udynku znajdują się dwa działy: Dział Świadczeń dla Rodziny - z korytarza do wejścia do obsługi interesantów są dwa schody o wysokości 14 cm ( wejście jest niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pracownicy obsługują osoby w wyznaczonym pomieszczeniu, które jest bez barier architektonicznych.
 5. Dział Pomocy Środowiskowej i Wspierania Rodziny - z korytarza wejście do pomieszczeń obsługi interesantów, progi o wysokości 1 cm poza tym nie ma innych barier architektonicznych, wyznaczone pomieszczenie na pracę socjalną i konsultacje psychologiczne bez barier architektonicznych,
 6. Poradnictwo Specjalistyczne Psychologiczne - wyznaczone pomieszczenie bez barier architektonicznych. W budynku mieszczą się 2 toalety nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych parter wejście nr 1 budynku.
 7. Wzdłuż ulicy siedziby głównego budynku GOPS nie ma parkingu, Parking jest przy ulicy Stanisława Papczyńskiego z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej obecnie nie oferuje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 9. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 10. Aplikacje mobilne

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.