STATUT

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puszczy Mariańskiej


§ 1
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej jest gminną jednostką budżetową .
2.Ośrodek działa na podstawie :
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
2) niniejszego statutu,
3) przepisów zawartych w innych aktach prawnych.

§ 2
1. Siedzibą Ośrodka jest Puszcza Mariańska Plac Tadeusza Kościuszki 2.
2. Ośrodek obejmuje zasięgiem działania teren Gminy Puszcza Mariańska.
§ 3
1.Działalność finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków własnych Gminy, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone lub na dofinansowanie zadań własnych oraz z innych środków pozabudżetowych.
3. Ośrodek realizuje zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez Wojewodę.
4. Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy, zgodnie z planem finansowym zatwierdzanym corocznie przez Radę Gminy.

§ 4
Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wynikające z następujących ustaw:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej , ( Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U> z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.).
4) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U Nr 180, poz. . 1493 z późn. zm.)

§ 5
Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, aby umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w miarę możliwości zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

§ 6
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1)analiza i ocena zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
2)opracowanie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Puszcza Mariańska i jej realizacja,
3)realizowanie zadań wynikających z rozpoznanych potrzeb społecznych,.
4)rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
5)prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
6)kierowanie pracy socjalnej, jako działalności zawodowej na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych,
7)pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
8)świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
9)przyznawanie i realizowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,
10)przyznawanie i realizowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych,
11)podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
11)podejmowanie działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

§ 7
W celu wykonania zadań Ośrodek współdziała z:
1) organami samorządu gminnego i powiatowego,
2) placówkami ochrony zdrowia, domami pomocy społecznej,
3) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami uzupełniającymi działalność Państwa
w zakresie pomocy społecznej,
4) innymi instytucjami w zależności od potrzeb osób korzystających z pomocy
społecznej.

§ 8
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik i odpowiada za całokształt jego działalności.
2. Do zakresu działania Kierownika należy w szczególności:
a) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
b) organizowanie pracy Ośrodka,
c) opracowanie rocznych planów finansowych Ośrodka,
d) zapewnienie prawidłowego i racjonalnego wykonania planów finansowych,
e) składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka,
f) prowadzenie polityki zatrudnienia zapewniającej efektywne wykonanie zadań
Ośrodka.
3. Kierownik ustanawia swojego zastępcę i określa jego zakres działania;
4. Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na podstawie upoważnienia Wójta.
5. Kierownik prowadzi postępowanie w oraz wydaje decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych na podstawie upoważnienia Wójta.


§ 9
1. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy
2. Wójt Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka.

§ 10
1. Kierownik w zakresie zarządzania mieniem Ośrodka wykonuje czynności zwykłego zarządu.
2. Oświadczenie woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Ośrodka składa jednoosobowo Kierownik.

§ 11
Obsługa finansowa Ośrodka prowadzona jest przez Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej

§ 12
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków przydzielonych:
a) z budżetu Gminy - na realizację zadań własnych,
b) z dotacji celowych - na realizację zadań zleconych Gminie.
2. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.