Regulamin organizacyjny

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Puszczy Mariańskiej

Rozdział I

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiejzwany dalej „ Regulaminem”, określa wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka z uwzględnieniem szczegółowego zakresu działania i zasad jego funkcjonowania.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Wójcie – oznacza to Wójta Gminy Puszcza Mariańska

2. Ośrodku – oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

3. Dziale– oznacza to wyodrębniony w strukturze Ośrodka dział

4. Kierowniku – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

5. Radzie Gminy – oznacza to Radę Gminy Puszcza Mariańska

7. Statucie – oznacza to Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej.
 

§ 3

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy, nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką budżetową gminy.

3. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

4. Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Puszcza Mariańska z siedzibą w Puszczy Mariańskiej ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2.

§ 4

Do zakresu działania Ośrodka należy realizacja zadań wynikających z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz.1769),

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz1952),

- ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r, poz.1390),

- z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2017, poz. 697),

- ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. Karta Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2017r., poz. 1832),

- ustawy z dnia 11 kutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r. poz.1851);

- ustawy z dnia 17 listopada 2016r. o wspieraniu kobiety w ciąży i Rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r.,poz. 1860).

Rozdział II

Wewnętrzna struktura organizacyjna

§ 5

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

2. Liczbę i rodzaj stanowisk w Ośrodku ustala Kierownik w uzgodnieniu z Wójtem.

3. W Ośrodku wyodrębnia się 2 Działy:

1) Dział Pomocy Środowiskowej i Wspierania Rodziny

2) Dział Świadczeń dla Rodziny

§ 6

W Ośrodku wyodrębnia się stanowiska pracy:

1)kierownik

2)zastępca kierownika

3)pracownik socjalny

4)asystent rodziny

5)aspirant pracy socjalnej

6)referent

7)pomoc administracyjna

Rozdział III

Zasady i tryb funkcjonowania Ośrodka

 § 7

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach:

1)jednoosobowego kierownictwa

2)służbowego podporządkowania

3)podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań na każdym stanowisku.

§ 8

1. Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

2. Do obowiązków pracownika Ośrodkanależy w szczególności:

1)przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa

2)wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie

3)udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym , oraz

udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Ośrodka, w którym pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania.

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej

5) zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami,

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami

6) zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

8) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Rozdział IV

Zadania i kompetencje Kierownika Ośrodka

§ 9

1.Do zakresu zadań i kompetencji Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1)Kierowanie Ośrodkiem i zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania.

2)Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

3)Koordynowanie działalności działów Ośrodka

4)Zarządzanie majątkiem Ośrodka.

5)Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy oraz BHP

6)Udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych oraz na skargi i wnioski .

7)Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i na zlecenie Wójta Gminy.

8)Nadzorowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych zadań Ośrodka.

9)Organizacja szkoleń i prowadzenie instruktażu podległych pracowników.

10)Opracowywanie programów działania Ośrodka oraz opracowywanie analiz i sprawozdań z ich realizacji.

11)Organizacja akcji charytatywnych.

12)Wydawanie decyzji administracyjnych w ramach upoważnienia dotyczącego pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń opieki zdrowotnej, decyzji w sprawie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

13)Opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących działalności Ośrodka.

14)Zapewnianie prawidłowego wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z potrzebami mieszkańców.

15)Wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne.

16)Zawieranie umów z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi w sprawie wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej.

17)Składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb z tym zakresie.

18)Przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawach skarg i wniosków.

19)Prowadzenie spraw pracowniczych.

20)Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących przygotowania zawodowego i staży organizowanych ze środków PUP.

Zadania i kompetencje Zastępcy Kierownika Ośrodka

1. Do podstawowych obowiązków Zastępcy Kierownika Ośrodka, któremu powierzono bezpośredni nadzór nad Działem Świadczeń dla Rodziny należy w szczególności:

1) kierowanie podległymi pracownikami i organizowanie pracy,

2) planowanie pracy, przydzielanie zadań i stałe doskonalenie metod pracy,

3) udzielanie pomocy pracownikom w realizacji zadań,

4)podnoszenie jakości świadczonych usług,

5)terminowe i zgodne z prawem załatwianie spraw z zakresu zadań realizowanych przez dział,

6)składanie wniosków do kierownika o przeszeregowanie, nagradzanie oraz karanie podległych pracowników,

7)zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzeganie

dyscypliny pracy przez podległych pracowników.

8) wydawanie decyzji administracyjnych w ramach upoważnienia,

9) planowanie środków finansowych na świadczenia rodzinne, świadczenia

wychowawcze

10) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do

pracowników,

11) wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją ustawy o ochronie

danych osobowych.

Rozdział V

Zadania poszczególnych stanowisk pracy w Ośrodku

§ 10

 1. Do zadaństanowisk pracownika socjalnego w szczególności należy:

1)rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodziny,

2)praca socjalna i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

3)dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskiwania tych świadczeń,

4)udzielanie informacji, wskazówek i pomocy z zakresu rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

5)pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwą instytucję państwową oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

6)udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

7)społecznej aktywności i inicjowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

8)współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

9)inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

10) współuczestnictwo w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy,

11) sporządzanie bilansu potrzeb z zakresu świadczeń pieniężnych i pomocy w naturze,

12) ustalanie kontraktów socjalnych z osobami i rodzinami w celu poprawy jakości pracy i skuteczności udzielanej pomocy,

13) organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, współpraca z lekarzem rodzinnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi,

14) pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych UE

15) prowadzenie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych dla tego stanowiska pracy.

16) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

17) obsługa programu komputerowego POMOST.

18) ponadto do tych stanowisk należy profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom, przemocy domowej oraz wykluczeniu społecznemu, a w szczególności zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi

19) organizowanie działalności profilaktyczno-rozrywkowej na terenie Domu Kultury,

20) organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy,

21) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

22) zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z nadmiernego spożywania alkoholu dla realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

23) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

24) współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy tj. szpitalem dla nerwowo i psychicznie chorych, Ośrodkiem terapii uzależnień, Komisariatem Policji i innymi,

25) realizacja i wprowadzenie nowych zadań zgodnych z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

2. Pracownicy socjalni wykonują zadania w podziale na rejony:

REJON I

REJON II

REJON III

REJON IV

 

Bartniki bez ul. Miodowej

Budy –Kałki

BudyWolskie

Długokąty

Emilianów

Górki

Huta Partacka

Lisowola

Michałów

Niemieryczew

Nowy Łajszczew

Sapy

Stary Łajszczew

Zator

Żuków

Bartniki

ul. Miodowa

Kamion

Nowy Karolinów

Pniowe

Puszcza Mariańska

Stary Karolinów

Waleriany

Wycześniak

Aleksandria

Bednary

Biernik

Grabina Radziwiłłowska

Karnice

Mrozy

Nowa Huta

Stara Huta

Wola Polska

Budy Zaklasztorne

Korabiewice

Olszanka

Radziwiłłów

Studzieniec

Wilczynek

Wygoda

Wincentów

Rozdział V

§11

 1. Do zadaństanowisk aspiranta pracy socjalnej w szczególności należy:

1) współpraca z podmiotami pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie wsparcia i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

2) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywaniu spraw życiowych osób i rodzin oraz informowanie o dostępnych formach pomocy;

3) diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej w szczególności przez współuczestniczenie z pracownikiem socjalnym w przeprowadzaniu wywiadów rodzinnych oraz kompletowanie dokumentacji warunkującej przyznanie świadczeń pomocy społecznej;

4)  współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu programów z zakresu pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia realizowanych przez OPS,

5) sporządzanie decyzji administracyjnych i list wypłat udzielanych świadczeń

6) prowadzenie dokumentacji osób przebywających w domach pomocy społecznej

7) kompletowanie i przygotowanie dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Rozdział VI

Zadania Asystenta rodziny

§12

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej,

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny kierownikowi ops realizującego zadanie;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

 

Rozdział VII

Zadania referenta

§13

Do zadańreferenta z działu. świadczeńdla rodziny w szczególności należy:

1)gromadzenie i kompletowanie wniosków o ustalenie prawa do wypłaty świadczeń,

2) prowadzenie postępowania wynikającego z przepisów prawa w sprawie świadczeń,

3)dbanie o zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń,

4)sporządzanie sprawozdań z zakresu wypłaty świadczeń,

5)przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń,

6)sporządzanie listy wypłat świadczeń,

7)prowadzenie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych dla tego stanowiska pracy,

8)obsługa systemów dziedzinowych w zakresie realizacji świadczeń,

9)prowadzenie spraw administracyjno-biurowych Ośrodka,

Rozdział VIII

Zadania pomocy administracyjnej

§ 14

1.Zadaniem pomocy administracyjnej biurowej jest wykonywanie różnych, prac administracyjno- biurowych.

1)pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych,

2) pisanie na komputerze,

3)gromadzenie i przechowywanie akt prawnych i zarządzeń wewnętrznych,

4)ewidencjonowanie faktur,

5)czuwanie nad terminowym realizowaniem zadań,

6) zaopatrzenie w niezbędną dokumentację do działalności podstawowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS).

7)prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją

korespondencji, przyjmowaniem wniosków o przyznanie świadczeń,

8)wykonywanie innych, wynikających z zakresu obowiązków służbowych, czynności zleconych przez kierownika GOPS oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami GOPS.

9) dbałość o estetykę i porządek w miejscu pracy.

10/)bezwzględne zachowanie tajemnicy służbowej.

Rozdział IX

Zadania wspólne stanowisk pracy

§ 15

 

1.Stanowiska pracy – każde w zakresie ustalonym w niniejszym Regulaminie podejmują działania i prowadzą sprawy związane w realizacją zadań Ośrodka a w szczególności:

1) inicjują i podejmują przedsięwzięcia organizacyjne w zakresie zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z ustaw i innych przepisów szczegółowych,

2) prowadzą postępowania administracyjne i przygotowują projekty rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach z zakresu swojego działania,

3)opracowują propozycje do programów działania Ośrodka,

4) przygotowują i realizują projekty systemowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

5) wykonują inne zadania zlecone przez Kierownika.

 

RozdziałX

Tryb pracy ośrodka

§ 16

1.Czas pracy pracowników ośrodka wynosi 40 godzin tygodniowo.

1)Pracownik może wykonywać pracę poza normalnymi godzinami pracy tylko na pisemne polecenie kierownika ośrodka. Polecenie powinno zawierać określenie terminu oraz przedmiotu pracy. Wykonanie pracy powinno być potwierdzone przez polecającego.

2)Polecenie wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy potwierdzone przez upoważnione osoby stanowi podstawę do udzielenia wolnego czasu.

3)Polecenie wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy może mieć miejsce tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4)Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar jest następujący:

- poniedziałek 8 - 16

- wtorek8 - 16

- środa8 - 17

- czwartek8 - 16

- piątek 8 - 15

5)W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej wyznacza się godziny przyjęć interesantów :

- poniedziałek 8 -1530

- wtorek 8 –1530

- środa 8 - 1630

- czwartek 8 -1530

- piątek 8 -1430

6)W DzialeŚwiadczeń dla Rodziny wyznacza się piątek jako dzień wewnętrzny bez obsługi interesantów.

7)Do obowiązków pracownika ośrodka należy również:

a.przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób efektywny

b.przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych

c.dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem

d.przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej

e.przestrzeganie zasad współżycia społecznego

f.odpowiedzialność materialną tj. odpowiedzialność pracownika wyrządzoną Pracodawcy oraz za mienie powierzone regulują przepisy kodeksu pracy.

2. Kierownik obowiązany jest zapoznać nowo przyjętego pracownika:

1) Ze statutem ośrodka

2) Przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej

3). Regulaminem ośrodka

4). Instrukcją kancelaryjną

5). Czasem pracy.

3. Pracownicy obowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad, porządku i dyscypliny pracy.

1)Pracownicy obowiązani są do punktualnego rozpoczynania pracy i podpisywania listy obecności przed godziną rozpoczęcia pracy.

2)Pracownik opuszczający miejsce pracy w godzinach pracy obowiązany jest po uprzednim zezwoleniu bezpośredniego przełożonego - odnotować cel, godzinę wyjścia oraz przewidywaną i faktyczną godzinę powrotu w książce ewidencji nieobecności w godzinach pracy

4. Szczególnie rażącym naruszeniem porządku i dyscypliny pracy jest:

1)złe i niedbałe wykonywanie pracy

2)nieprzybycie do pracy, spóźnienie się lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia

3)stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy

4)zakłócanie porządku w miejscu pracy

5)niewykonywanie poleceń przełożonych

6)nieprzestrzeganie zasad BHP i przepisów p.poż.

7)nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej

8)nieprzestrzeganie ustawy o ochronie danych

9)O niemożliwości stawienia się w pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić bezpośrednio przełożonego.

10)W razie niestawienia się do pracy, poza przypadkami określonymi w ust. 1 pracownik jest obowiązany zawiadomić bezpośrednio przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jego trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu następnym osobiście, telefonicznie, przez inne osoby lub poprzez pocztę.

11)Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić każdą nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy przedstawiając kierownikowi ośrodka przyczyny nieobecności, a na żądanie kierownika także odpowiednie dowody.

12) Pracownik może być zwolniony od świadczenia pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, jeżeli sprawy te wymagają załatwienia w godzinach pracy (wyjście prywatne).
 

13)Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w pkt 3, jeśli czas ten odpracował, nie później niż do końca okresu rozliczeniowego, w którym miało miejsce wyjście prywatne.
 

14)Sposób i termin odpracowania ustala każdorazowo Pracodawca biorąc pod uwagę wniosek pracownika i potrzeby Pracodawcy, zapewniając w tym zakresie ścisły nadzór i ewidencję czasu pracy.
 

15)Odpracowanie zwolnienia nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
 

16)Nieodpracowanie wyjścia w celach prywatnych powoduje proporcjonalne obniżenie należnego wynagrodzenia za pracę w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym udzielono zwolnienia o kwotę obejmującą czas nieobecności w danym miesiącu.
 

17)Zwolnienia na wyjście prywatne mają wyłącznie charakter uznaniowy i zależą wyłącznie od woli Pracodawcy. Zwolnień od pracy pracownika udziela Pracodawca.
 

18)W celu odpracowania wyjścia prywatnego, pracownik winien przed udzieleniem mu zgody na to wyjście złożyć Pracodawcy „ Wniosek w sprawie prywatnego wyjścia w godzinach pracy i odpracowania zwolnienia od pracy udzielonego w celu załatwienia spraw prywatnych" stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego.

19)Odpracowanie wyjścia prywatnego powinno odbywać się w taki sposób, aby wyjścia krótsze niż 30 minut były odpracowywane jednorazowo, zaś dłuższe mogą być odpracowane w ciągu kilku dni, w przyjętym okresie rozliczeniowym, jednak czas odpracowania takiego wyjścia w danym dniu nie może być krótszy niż 30 minut. Maksymalny czas odpracowywany w ciągu doby nie powinien przekraczać 4 godzin.
 

20)W sekretariacie Pracodawcy prowadzi się ewidencję wyjść prywatnych i służbowych pracowników w godzinach pracy. Pracownik zobowiązany jest przed każdorazowym wyjściem prywatnym i służbowym bezzwłocznie wpisać w „Książce wyjść" godzinę wyjścia, a po powrocie godzinę przyjścia, potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
 

21)W przypadku wyjść służbowych pracownik dodatkowo obowiązany jest do wpisu miejsca i celu wyjścia.
 

22)Zwolnienia na wyjścia służbowe udziela Pracodawca.
 

23)Rozliczenia czasu wyjść prywatnych z czasem odpracowania w odniesieniu do miesięcznego wymiaru czasu pracy, na koniec okresu rozliczeniowego dokonuje pracownik prowadzący ewidencję czasu pracy.
 

24)Pracownik opuszczając miejsce pracy obowiązany jest poinformować najbliższych współpracowników o:

a.miejscu i czasie swojego pobytu - w przypadku wyjść służbowych,

b.czasie powrotu w przypadku wyjść prywatnych.

5. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli

1) Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

2)Pracownicy ośrodka są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania spraw obywateli kierując się ich dobrem, przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3/)Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy, zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

4) Kontrole i koordynacje działań w tym zakresie sprawuje kierownik.

6. Kierownik przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy ośrodka oraz poza godzinami pracy 1 raz w tygodniu w sprawie przyjmowaniaskarg i wniosków.

7. Zasada ta dotyczy również pracowników ośrodka.

RozdziałXI

Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 17

1.Zasady podpisywania pism i decyzji

1) Każdy pracownik parafuje opracowane przez siebie pisma, informacje, sprawozdania i inne dokumenty opatrując je datą sporządzenia.

2) Wszelkie dokumenty powodujące zobowiązania finansowe ośrodka wymagają uzgodnienia potwierdzonego podpisem Skarbnika Gminy.

3) Wszelkie dokumenty powodujące skutki prawne wymagają uzgodnienia potwierdzonego podpisem radcy prawnego.

4/)Korespondencje ośrodka podpisuje kierownik.

5) Decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta Gminy podpisuje Kierownik .

Rozdział XII

Pozostałe zadania

§ 18

Obsługę finansową i księgowo-rachunkową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej Ośrodka sprawuje Urząd Gminy Puszcza Mariańska.

§ 19

Obsługę prawną Ośrodka zapewnia Urząd Gminy Puszcza Mariańska.

§ 20

Obsługę informatyczna Ośrodka zapewnia Urząd Gminy Puszcza Mariańska.

§ 21

Obsługę zamówień publicznych Ośrodka zapewnia Urząd Gminy Puszcza Mariańska.

§ 22

Obsługę remontów i modernizacji oraz utrzymanie porządku i czystości w lokalu GOPS

zapewnia Urząd Gminy Puszcza Mariańska.

 

Rozdział XIII 

Tryb wykonywania kontroli w Ośrodku

§ 23

System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

§ 24

1.Kontrolę wewnętrzną sprawują:

1Kierownik Ośrodka

2) pracownicy socjalni w stosunku do pracy w środowisku opiekunek domowych

2.Kontrolę zewnętrzna wykonują: 

1)Wójt Gminy

2) Skarbnik Gminy

3) inne instytucje upoważnione do prowadzenia kontroli

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego

……………………………………...………………………………

(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

……………………………………..

( Stanowisko)

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Puszczy Mariańskiej

WNIOSEK

o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw

osobistych w dniu …………………… … od godz .…………….do godz.……………

.............................................

(podpis pracownika)

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody

………………………………………

(podpis i pieczątka pracodawcy)

Powyższe zwolnienie od pracy zostanie odpracowane w dniu ……………………….

od godz. ……………………….do godz.……………………………

………………………………..………………………………………

(podpis i pieczątka pracodawcy)(podpis pracownika)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.