SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ ZA ROK   2017

 

Wydatki Ośrodka w Dziele 852- Pomoc społeczne w 201 7 roku wyniosły 9 952 016,88 zł w tym:

1.  na zadania zlecone gminie wydatkowano kwotę -  8 469 930,65  (85,11%);

2. na zadania własne dotowane wydatkowano kwotę 496 095,38  (4,98%);

3. na zadania własne wydatkowano kwotę985 990,85   (9,91%).

 

Dział 852 Pomoc społeczna  

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Zadanie własne gminy

Wydatkowano kwotę 172 811,61 zł

Wydatki w tym rozdziale stanowią odpłatność gminy za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej. Wydano   18 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za   osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia   rodzinne 

Wydatkowano łączną kwotę 30 236,20 zł w tym:

1. opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 10 925,94 zł (zadanie zlecone gminie) za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

2. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za  50 osób pobierających  zasiłek stały, jest to zadanie własne dotowane z budżetu państwa na kwotę  19 310,26 zł  .

Rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na kwotę 168 796,59 zł:

zasiłki celowe i celowe w naturze dla 102 osób - zadanie własne gminy na kwotę 34 124,43 zł.

Wydano 219  decyzji administracyjnych.

zasiłki okresowe dla  49 osób - zadanie własne dotowane z budżetu państwa na kwotę 62 017,99 zł. Wydano 79 decyzji administracyjnych.

schronienie dla 10  osób bezdomnych - zadanie własne gminy na kwotę  72 971,17 zł.

Wydano 26 decyzji administracyjnych.  

Rozdział 85216 -zasiłki stałe

zadanie własne dotowane z budżetu państwa na kwotę 238 050,21 zł.

W okresie od I-XII 2017r.   50 osób  objęto   pomocą w formie zasiłku stałego.

Wydano 32 decyzje administracyjnych.

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej  

W rozdziale tym ponoszone są   wydatki związane z bieżącym utrzymaniem   Ośrodka tj. na łączną kwotę 493 614,44 zł w tym kwota 354 033,44 zł stanowi środki własne gminy, kwota 139 581,00   zł stanowi środki własne dotowane.

 

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakupiono  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań własnych gminy na kwotę 203 021,10 zł   dla  36 osób.

Wydano 108 decyzji administracyjnych.

Na dochody gminy wpłynęła kwota 27 025,66 zł z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze                              i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań własnych gminy.

Rozdział 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 

Wydatkowano łączną   kwotę 100 364,77 zł w tym:

kwota 20 363,77 zł stanowi środki własne natomiast kwota 80 000,00 zł stanowi środki własne dotowane.

Objęto 129 dzieci pomocą w formie gorącego posiłku w stołówce szkolnej .

Wydano 108 decyzji administracyjnych.

Dział 855- RODZINA

85501 Świadczenie wychowawcze  jest to zadanie zlecone gminie – 5 835 675,76 zł

w tym rozdziale powyższa kwota stanowi wydatki na świadczenia wychowawcze dla rodzin oraz na obsługę tego zadania.

Na dzień 31.12.2017r. wydano 803 decyzje administracyjne.

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla  1104 dzieci.

85502 świadczenia rodzinne  składki na ubezpieczenie emerytalne  z ubezpieczenia społecznego, jest to zadanie zlecone gminie – 2 618 913,23;

w tym rozdziale powyższa kwota stanowi wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki dla opiekunów oraz na obsługę powyższych zadań. W roku 2017 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 571 osób i rodzin.

Wydano 690 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 292,12 zł

Wydano kartę dużej rodziny   dla 29  rodzin 107 Kart Dużej Rodziny w tym:

-  39 kart  dla rodziców , opiekunów dzieci,

-  68  kart dla dzieci.

Rozdział 85504- Wsparcie rodziny

Wydatkowano kwotę   85 800,25 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 32 257,90 zł na wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez zatrudnienie   asystenta rodziny, który w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. pracował z 9 rodzinami oraz w kwocie 64 113,35 zł stanowiącą   odpłatność  gminy za pobyt  14 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (Za Życiem)

W rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4 123,60 zł w tym:   na wypłatę  jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w kwocie 4 000,00 zł oraz na obsługę powyższego zadania w kwocie 123, 60 zł .

Wydano 1 decyzję administracyjną.

 

Poza udzielaniem pomocy finansowej i rzeczowej ośrodek prowadzi niekonwencjonalne działania zmierzające do poprawienia sytuacji osób i rodzin zamieszkałych na terenie gminy:

Jedną z form pomocy niekonwencjonalnej jest pozyskiwanie od firm darowizn w formie kosmetyków i środków czystości w tym pampersy. Z pomocy tej skorzystało 127 osób i rodzin .

W roku 2017 ośrodek wydawał skierowania na pomoc w formie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, których dystrybucją zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Rejonowy w Żyrardowie. Z tej formy pomocy korzystają 133 rodziny, miesięcznie jest wydawanych 315 paczek, żywność jest wydawana 1 raz w miesiącu.

                Ogółem w 2017 roku udzielono 109 konsultacji psychologicznych.

Osoby z problemem alkoholowym motywowano do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. Podejmowano wobec nich działania edukacyjne w zakresie ZZA oraz uczono nowych nawyków trzeźwościowych. Członków rodzin przebywających z osobą nadużywającą alkoholu, często sprawcą przemocy – otaczano wsparciem, uczono obrony swoich praw.

Osoby bezrobotne motywowano do podejmowania działań mających na celu zatrudnienie.

Współpracowano z: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią Leczenia Uzależnień, Policją, Sądem, Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dzieci uczono obrony swoich praw, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W roku 2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest praca z osobą doznającą przemocy domowej oraz z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy. Obsługę organizacyjno- techniczną zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej.                

W 2017 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 43 posiedzenia grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego zostało objętych 36 rodzin.                     W roku 2017 wszczęto procedurę   Niebieskiej Karty w   17 rodzinach. Sporządzono 7 NK –C oraz 4 NK – D.                    W roku 2017 łącznie zakończono   procedurę Niebieskiej Karty w 30 przypadkach, w tym z powodu:

- ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy – 19;

- rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań – 11.

           W zakresie upowszechniania informacji i edukacji dotyczących możliwości i form uzyskania między innymi pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej opracowano i upowszechniono materiały informacyjne w ilości 250 szt.

 

W 2017 roku dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie 7 dzieci skorzystało z wypoczynku letniego .

W roku 2017 zorganizowano Spotkanie Wigilijne dla 50 osób starszych, samotnych niepełnosprawnych.

Spotkanie zostało zorganizowane w partnerstwie z Zakładem Poprawczym w Studzieńcu w ramach zawartego   Porozumienia, Spółdzielnią Socjalną „Wspólnie” , grupą parafialną działającą przy Parafii Rzymsko -Katolickiej w Puszczy Mariańskiej ” oraz   GKRPA.

     Rodzina jako podstawowa komórka życia społecznego jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka, kształtującym jego osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzina jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczaniu dziecka.

   Biorąc pod uwagę wartość rodziny i prawidłowe funkcjonowanie pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z Parafią Rzymsko-Katolicką w Puszczy Mariańskiej, Zakładem Poprawczym w Studzieńcu, Spółdzielnią Socjalną „Wspólnie”, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej, Biblioteką w Puszczy Mariańskiej, Stowarzyszeniem MRIES w Puszczy Mariańskiej oraz   GKRPA w dniu 28 maja 2017 zorganizowali ‘Święto rodziny” podczas którego poprzez wspólną zabawę, muzykę i konkursy pokazano jak można spędzać czas wolny rodziców z dziećmi.

   W tym dniu wszystkie rodziny z dziećmi  nie tylko bawiły się, ale także mogły nacieszyć się słodyczami, napojami oraz zjeść ciepły posiłek (grochówka). Na zakończenie święta zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasy przy udziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie, która czuwała nad bezpieczeństwem uczestników.

W roku 2017 po raz kolejny zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej   a Zakładem Poprawczym w Studzieńcu „Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym oraz rodzinom dysfunkcyjnym” .

W ramach tego porozumienia wychowankowie Zakładu Poprawczego na zasadzie wolontariatu w miejscu zamieszkania podopiecznych   GOPS pomagają w przygotowaniu opału na zimę, odnowieniu mieszkania czy uprzątnięciu posesji zamieszkałej przez podopiecznego.

Ponadto w 2017 roku GOPS był partnerem w projekcie realizowanym dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi z terenu gminy Puszcza Mariańska. W projektach uczestniczyły 4 rodziny z dziećmi Projekty te realizowane były w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Żyrardowie.

Realizacja projektu miała na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin.

 

 

 

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2018

1. Stworzenie gminnego systemu pomocy im wsparcia dla osób niesamodzielnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, w   tym zapewnienie usług specjalistycznych dla w/w osób.

2. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez włączanie instytucji lokalnych oraz osób i rodzin w organizację działań integrujących mieszkańców gminy. .

3. Działania mające na celu rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

4. Tworzenie warunków do powstania i funkcjonowania grup wsparcia.

5. Tworzenie warunków do powstania i funkcjonowania rodzin wspierających.

6. Tworzenie warunków do powstania i funkcjonowania wolontariatu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.