Dary żywnościowe dla potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  (FEAD) Podprogram 2018.


Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.


O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny najbardziej potrzebujące, spełniające kryterium określone w  art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy :
•    1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
•    1028,00 zł dla osoby w rodzinie.


Uwaga!

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej od dnia 16 sierpnia 2018 roku  wydaje skierowania do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy, ul. 1 Maja 58, 96-300  Żyrardów.


 Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej, a spełniają w/w kryterium dochodowe powinny zgłosić się do pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny z m-ca poprzedzającego ubieganie się o skierowanie.


Informacje na temat wydawania skierowań i kwalifikacji do PO PŻ 2018 można uzyskać pod numerem telefonu 46 831 87 49


Dystrybucja żywności zgodnie z wytycznymi FEAD Podprogramu PO PŻ 2018/2019  będzie w okresie od  08.2018r do 05.2019r.


Dystrybucję żywności na terenie Gminy Puszcza Mariańska  prowadzić będzie :
Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy ul. 1 Maja 58, 96-300  Żyrardów


Informacje na temat wytycznych programu PO PŻ można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-e...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.