Formy przemocy

PRZEMOC FIZYCZNA
Każde zachowanie mogące prowadzić do odczuwania bólu i obrażeń fizycznych (m.in. odpychanie, popychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, duszenie, kopanie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielenie koniecznej pomocy).


PRZEMOC PSYCHICZNA
 Zachowanie, które ma poniżający charakter i budzi poczucie zagrożenia oraz wywołuje emocjonalne cierpienie lub ból (m.in. wyzywanie, stała krytyka, narzucanie własnych poglądów, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, ograniczanie snu, domaganie się posłuszeństwa, wmawianie choroby psychicznej, wyśmiewanie, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, zaniedbywanie i niezaspokajanie podstawowych potrzeb bliskiej osoby.

PRZEMOC SEKSUALNA
Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych praktyk seksualnych.

PRZEMOC EKONOMICZNA
Uniemożliwianie i utrudnianie dostępu do środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie mienia, nie łożenie na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny).

Jak rozpoznać przemoc domową?
Cechy wspólne przypadków przemocy w domu
- Destruktywna krytyka i słowne ubliżanie: np. krzyki, drwiny, oskarżanie, wyzwiska, werbalne groźby;
- Taktyka nacisków: dąsanie się, grożenie (niedawaniem pieniędzy, wyłączaniem telefonu, zabraniem samochodu, popełnieniem samobójstwa, zabraniem dzieci, złożeniem na skargi do instytucji socjalnych);
- Brak szacunku: ustawiczne upokarzanie ofiary przy innych, nieodpowiadanie na pytania ofiary, zabieranie pieniędzy bez pytania, odmowa pomocy przy dzieciach czy pracach domowych;
- Nadużycie zaufania: kłamstwa, okazywanie zazdrości, zdradzanie, niedotrzymywanie obietnic i wspólnych uzgodnień;
- Izolowanie: podsłuchiwanie lub blokowanie rozmów telefonicznych, mówienie, dokąd wolno i dokąd nie wolno chodzić ofierze, uniemożliwianie jej kontaktów z przyjaciółmi czy rodziną;
- Nękanie: śledzenie i sprawdzanie ofiary, otwieranie listów, ustawiczne sprawdzanie, z kim ofiara się kontaktuje, zawstydzanie ofiary przed innymi;
- Groźby: agresywna gestykulacja, wykorzystywanie przewagi fizycznej do zastraszania ofiary, niszczenie rzeczy ofiary, tłuczenie przedmiotów, walenie w ściany, grożenie zabiciem lub skrzywdzeniem ofiary albo dzieci; 
- Przemoc seksualna: gwałcenie (zmuszanie siłą i groźbą czy zastraszaniem do współżycia płciowego, współżycie wtedy, gdy ofiara tego nie chce), upokarzające traktowanie z powodu orientacji seksualnej;
- Przemoc fizyczna;
- Wypieranie się: zaprzeczanie zarzutom złego traktowania, wmawianie ofierze, że sama ponosi winę za złe traktowanie, okazywanie przy innych dobroci i cierpliwości, płacz i błaganie ofiary o przebaczenie, przyrzekanie, że to się już więcej nie zdarzy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.