Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKRESU DZIAŁANIA GMINNEGO OŚROKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej realizuje zadania należące do właściwości gminy, zlecone Ośrodkowi wynikające:

• z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
• z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, )
• z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej )
• z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

    Głównym celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem Ośrodka jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

    Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:
- osobom mający obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywająym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

 Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie objętym jego działalnością, między innymi:
- organizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,
- pokrywa wydatki na świadczenia zdrowotne dla stałych świadczeniobiorców
- udziela pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego
- pomaga w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych oraz w
integracji ze środowiskiem,
- zapobiega powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób, rodzin,
w tym dotkniętych przemocą – w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie
pracownik socjalny wypełnia formularz – Niebieska Karta”
- pomaga w staraniach o dom pomocy społecznej,
- kieruje do umieszczenia w domu pomocy społecznej,
- opracowuje programy wspierania osób i rodzin w ramach niekonwencjonalnych form pomocy
- udziela pomocy finansowej i rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

    Finansowanie działalności Ośrodka:
• Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków własnych Gminy, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone lub na dofinansowanie zadań własnych oraz z innych środków pozabudżetowych.
• Ośrodek realizuje zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez Wojewodę.
• Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy, zgodnie z planem finansowym zatwierdzanym corocznie przez Radę Gminy.

 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.