Menu

Dane kontaktowe

tel. +48 46 831 87 49
tel. +48 46 831 81 51 wew. 18
tel. +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

Pomoc społeczna

Pomoc Społeczna

Głównym celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem Ośrodka jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom mający obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Świadczenia z pomocy społecznej

Zgodnie z art.7 i  art. 8 ust.1 ustawy  z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2019r., poz. 1507 z póżn.zm.)  prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza  kwoty 542,00 zł., zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
 3. Rodzinie, której dochód  nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej  „kryterium dochodowym  rodziny”,

przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zadania pomocy społecznej realizowane są  jako zadania zlecone  przekazywane przez Wojewodę i zadania własne gminy. Świadczenia są finansowane ze środków z budżetu gminy i dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych i  zadań własnych gminy.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki, będące podstawą ich przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze, w usługach i pieniężne. Udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Świadczenia pieniężne  realizowane przez Ośrodek  to m.in.:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • wynagrodzenie  należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki  przyznane przez sąd;

Świadczeniami niepieniężnymi w ramach pomocy społecznej udzielanej przez Ośrodek są:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

Udzielenie któregoś z powyższych świadczeń wymaga wcześniejszego przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej osób czy rodzin. Poniżej krótko opisano świadczenia, z których najczęściej korzystają mieszkańcy naszej gminy:

Zasiłek stały – przysługuje  pełnoletniej osobie  całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zarówno gospodarującej samotnie, jak i pozostającej w rodzinie. Stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do wysokości kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej. Jego wysokość stanowi, bowiem różnicę miedzy wspomnianym kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny potrzebującej wsparcia. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 529,00zł jak również niższa od 30,00 zł. Osobą niezdolną do pracy z tytułu wieku jest osoba, która osiągnęła wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227, z późn.zm.)
Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym pod warunkiem spełnienia wymogów określonych  w art.37 ustawy o pomocy społecznej oraz dochodów poniżej kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
Podstawowe dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego.

 1. Podanie o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego.
 2. Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub  orzeczenie o umiarkowanym  lub znacznym  stopniu niepełnosprawności lub
 3. Udokumentowanie osiągnięcia wieku emerytalnego i braku uprawnień do świadczeń emerytalno- rentowych.
 4. Udokumentowanie dochodów własnych osoby lub osoby i na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( np. wniosek złożony w lutym, należy udokumentować dochody własne  osoby i rodziny jakie wpłynęły do rodziny w styczniu).
 5. Inne dokumenty istotne dla ustalenia uprawnień do zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Zasiłek okresowy – świadczenie z pomocy społecznej przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień  do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przysługuje osobie lub rodzinie, której dochód jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego. Jego wysokość jest ustalana jako różnica pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub rodziny a faktycznym dochodem osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może być również niższa niż 20 zł miesięcznie. Zasiłek okresowy  jest świadczeniem obligatoryjnym pod warunkiem spełnienia wymogów określonych  w art.38 ustawy o pomocy społecznej łącznie ze spełnieniem kryteriów niskich dochodów  określonych w art.8 ust.1 ustawy o pomocy.
Podstawowe dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku  okresowego.

 1. Podanie o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego.
 2. Udokumentowanie dochodów własnych wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( np. wniosek złożony w lutym, należy udokumentować dochody własne  osoby i rodziny jakie wpłynęły do rodziny w styczniu).
 3. Zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu osoby/osób  bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.
 4. Zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie,  Orzeczenie o   niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności.
 5. Zaświadczenia  dzieci  uczących się w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych  potwierdzające  kontynuowanie przez dzieci  nauki.
 6. Inne dokumenty istotne dla ustalenia uprawnień strony do świadczeń pomocy społecznej.

Zasiłek celowy – przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów czy napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy  jest świadczeniem  fakultatywnym (uznaniowym) przyznawanym   pod warunkiem spełnienia  kryteriów niskich dochodów oraz udokumentowania konkretnej potrzeby bytowej, której osoba lub rodzina nie jest w stanie zaspokoić wykorzystując własne środki i możliwości. Zasiłek celowy jest przeznaczony na częściowe pokrycie kosztów  konkretnej potrzeby a jej wysokość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji osoby/rodziny, oraz możliwości finansowych  ośrodka.
Podstawowe dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku  celowego.

 1. Podanie o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego ze wskazaniem celu na jaki pomoc jest niezbędna i wskazanie przyczyn ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.
 2. Udokumentowanie dochodów własnych wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( np. wniosek złożony w lutym, należy udokumentować dochody własne  osoby i rodziny jakie wpłynęły do rodziny w styczniu).
 3. Zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu osób/ osoby  bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.
 4. Zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie,  Orzeczenie o   niezdolności do pracy lub  stopniu niepełnosprawności.
 5. Zaświadczenia  dzieci  uczących się w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych o kontynuowaniu nauki.
 6. Inne dokumenty istotne dla ustalenia uprawnień strony do świadczeń pomocy społecznej ( np. potwierdzające stałe miesięczne wydatki mieszkaniowe, otrzymywane lub płacone alimenty, wysokie koszty na leki  i inne).

Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od  dnia 1  października 2018 r.  kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej będzie dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu o nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.,
 6. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690);\
 7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 8. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 i 1076);
 9. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272).

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby
 2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

 1. przychodu;
 2. kosztów uzyskania przychodu;
 3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
 4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem;
 5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
 6. należnego podatku;
 7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przyznanych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przy ustalaniu wysokości odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej, w składzie rodziny uwzględnia się innych członków rodziny przebywających w instytucjonalnych placówkach opieki, jeżeli rodzina ponosi odpłatność za ich pobyt.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających tę karę w systemie dozoru elektronicznego,  nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Ośrodki Pomocy Społecznej oferują wiele rodzajów usług dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których objeci wsparciem nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Do narzędzi jakimi posługuje się pomoc społeczna należy przede wszystkim praca socjalna, różnego rodzaju zasiłki, pomoc i doradztwo. Więcej informacji o formach udzielanej pomocy można znaleźć w menu po prawej stronie.

omoc społeczna wspiera osoby i rodziny w formie finansowej, rzeczowej oraz w formie usług. System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach oraz pozbawione dochodu. 

Ministerstwo kształtuje politykę dotyczącą pomocy społecznej. Określa kierunki działań, przygotowuje  rozwiązania, opracowuje standardy i  monitoruje ich wdrażanie. 

Przygotowuje rządowe i resortowe programy wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Tworzy i doskonali standardy usług w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej  oraz standardy usług środowiskowych, a także monitoruje proces ich wdrażania.

 

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Plac Tadeusza Kościuszki 2
96-330 Puszcza Mariańska

NIP: 836-15-14-865 Gmina

NIP: 836-12-50-596 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. +48 46 831 87 49, +48 46 831 81 51 wew. 18, +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

adres skrytki e-PUAP: gopspuszczamarianska

[obiekt mapy] Lokalizacja GOPS Puszcza Mariańska na mapie