Menu

Dane kontaktowe

tel. +48 46 831 87 49
tel. +48 46 831 81 51 wew. 18
tel. +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Od września bieżącego roku można składać wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze”, którego głównym celem jest ograniczenie problemu smogu w Polsce. Rząd przeznaczy dofinansowania na termomodernizację budynków oraz wymianę starych pieców na mniej emisyjne.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Budżet wynosi 103 mld zł, z czego 63,3 mld zł ma być przekazane w formie dotacji, natomiast 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Jednym z działań objętych pomocą finansową jest wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym, na źródła mniej emisyjne – m.in. na kotły gazowe kondensacyjne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły na paliwo stało (spełniające założenia Programu), węzły cieplne czy też pompy ciepła. Program przewiduje możliwość zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych, jednak na ten cel dofinansowanie będzie udzielane jedynie w formie pożyczek zwrotnych. Drugim działaniem objętym pomocą finansową jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku polegającej na dociepleniu przegród zewnętrznych lub wewnętrznych bądź na wymianie (lub montażu) stolarki zewnętrznej. Według planów Rządu, termomodernizacji zostanie poddane ponad 3 mln domów.

Wysokość wsparcia dotacyjnego zależeć będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Beneficjenci mogą liczyć na pokrycie od ok. 30% do 90% kosztów kwalifikacyjnych, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł. Na najwyższe dofinansowania mogą liczyć mieszkańcy gospodarstw, w których dochód na jednego członka rodziny jest najniższy i wynosi 600 zł netto na miesiąc, natomiast przy dochodach przekraczających 1600 zł na osobę można liczyć na wsparcie w wysokości do 32%. Pozostałe koszty inwestycyjne sfinansować można z pożyczki udzielanej w ramach Programu lub ze środków własnych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem wynosi 53 tys. zł.

Wnioski o wzięcie udziału w programie „Czyste Powietrze” można będzie składać od września w oddziałach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska. Więcej informacji nt. Programu można uzyskać na stronach internetowych NFOŚiGW oraz poszczególnych WFOŚiGW lub dzwoniąc na EKOlinię Banku Ochrony Środowiska. Eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii oferują kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowania.
Informujemy ponadto, że od 2 listopada 2020 r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Osoby o niższych dochodach w ramach tego programu mogą uzyskać dofinansowanie, dlatego gorąco zachęcamy do kontaktu z OGÓLNOPOLSKĄ INFOLINIĄ PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE tel. 22 340 40 80

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).

Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej po uprzednim złożeniu wniosku. Druk wniosku można pobrać  poniżej.

Przydatne informacje, materiały, ulotki:

https://czystepowietrze.gov.pl/


02.08.2021r.

KOMUNIKAT

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (POŚ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (ustawa o wspieraniu termomodernizacji), dokonanej ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz. 1162) (ustawa zmieniająca), informujemy, iż ustawa zmieniająca weszła w życie dnia 13 lipca 2021 r. i z tym dniem w związku z uchyleniem podstawy prawnej do wydania utraciło między innymi moc rozporządzenie:

- wydane na podstawie art. 10s POŚ, określające wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzór zaświadczenia, 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami POŚ oraz ustawy o wspieraniu termomodernizacji ww. wzory zostaną określone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministra właściwego do spraw klimatu.

Zgodnie z art. 12 ustawa zmieniająca przewidziała okres przejściowy potrzebny do dostosowania się do nowych regulacji wszystkim jej adresatom, nakazując stosowanie przepisów dotychczasowych do wydawania zaświadczeń, jeżeli postępowania w tych sprawach zostały wszczęte albo będą wszczęte przed dniem 1 sierpnia 2021 r.

W okresie przejściowym, pomimo uchylenia przepisów rozporządzenia, możliwe jest jego stosowanie, zgodnie bowiem z ustawową dyspozycją, wobec postępowań wszczętych i niezakończonych na podstawie żądań składanych do dnia 31 lipca 2021 r. i niezakończonych w tym terminie mają zastosowanie przepisy dotychczasowe, a zatem stosuje się wzory, określone we ww. akcie wykonawczym.

Natomiast od dnia 1 sierpnia 2021 r. ww. dokumenty wymagane przez POŚ będą sporządzane na podstawie wzorów określonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link do wzorów umieszczonych na stronie BIP, obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2021 r. 
https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Plac Tadeusza Kościuszki 2
96-330 Puszcza Mariańska

NIP: 836-15-14-865 Gmina

NIP: 836-12-50-596 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. +48 46 831 87 49, +48 46 831 81 51 wew. 18, +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

adres skrytki e-PUAP: gopspuszczamarianska

[obiekt mapy] Lokalizacja GOPS Puszcza Mariańska na mapie