Menu

Dane kontaktowe

tel. +48 46 831 87 49
tel. +48 46 831 81 51 wew. 18
tel. +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

Statut

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

§ 1

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Puszcza Mariańska, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa gminy.
 2. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz.1507 z późn.zm.),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.),
  3. niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Ośrodka jest Puszcza Mariańska, Plac Tadeusza Kościuszki 2.
 2. Ośrodek obejmuje zasięgiem swojego działania teren Gminy Puszcza Mariańska.

§ 3

Celem działalności Ośrodka jest w szczególności:

 1. współtworzenie lokalnej polityki społecznej,
 2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 3. dążenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 4

Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wynikające z następujących ustaw:

 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.685),
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111),
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.), 
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn.zm.),
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821),
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz.1297),
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz.1348),
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407),
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz.1329).

§ 5

W celu wykonania zadań Ośrodek współdziała w szczególności z:

 1. organami samorządu gminnego i powiatowego,
 2. placówkami ochrony zdrowia, domami pomocy społecznej,
 3. organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami uzupełniającymi działalność Państwa w zakresie pomocy społecznej,
 4. innymi instytucjami w zależności od potrzeb osób korzystających z pomocy społecznej.

§ 6

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik.
 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Puszcza Mariańska.
 3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska.
 4. Kierownik Ośrodka może ustanowić swojego zastępcę określając zakres jego działania.
 5. Przy realizacji zadań Ośrodka kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.
 6. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
 7. Kierownik Ośrodka odpowiedzialny jest za odpowiada za całokształt działalności jednostki, w tym właściwą organizację pracy, realizację zadań Ośrodka i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przyznanymi w budżecie.

§ 7

Struktury organizacyjne Ośrodka i ich szczegółowy zakres działania określa Regulamin organizacyjny ustalany przez kierownika Ośrodka.

§ 8

 1. Obsługa finansowa Ośrodka prowadzona jest przez Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej.
 2. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem, stanowiącym część mienia komunalnego, zapewnia jego ochronę i zarządza nim zgodnie z przeznaczeniem.

§ 9

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869) jako jednostka budżetowa.
 2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan dochodów i wydatków.

§ 10

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282).

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Plac Tadeusza Kościuszki 2
96-330 Puszcza Mariańska

NIP: 836-15-14-865 Gmina

NIP: 836-12-50-596 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. +48 46 831 87 49, +48 46 831 81 51 wew. 18, +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

adres skrytki e-PUAP: gopspuszczamarianska

[obiekt mapy] Lokalizacja GOPS Puszcza Mariańska na mapie